« aposcripta-8486 »


Général

 •  
  Clément V (1305-1314)

 •  
  L'archevêque de Cologne et ses suffragants

 •  
  II idus augusti, anno tertio

 •  
  1308/08/12

 •  
  Poitiers

 •  
  Mandement (littere cum filo canapis)

 •  
  Uittreksel uit de bul van Clemens V, gericht tot den aartsbisschop van Keulen en zijne suffraganen, over het vervolgen van de Tempelridders hunner geestelijke gebieden wegens ketterij en anderszins. — (De paus vertelt eerst hoe hij, vernomen hebbende dat de Tempelheeren kettersche dolingen aankleefden en allerlei schanddaden pleegden, een zorgvuldig en herhaald onderzoek dienaangaande met behulp van verschillige kardinalen en van den algemeenen inquisiteur in 't koninkrijk Frankrijk instelde, waaruit de plichtigheid der Tempelridders duidelijk bleek.) Maar, daar hij in al de landen der wereld hetzelfde onderzoek niet persoonlijk besturen kan, beveelt de paus, dat de aartsbisschop van Keulen met zijne suffraganen en met zijne collega’s van Mainz, Trier, Magdeburg, Bazel en Constanz alsook met andere opgesomde geestelijken, waaronder den deken der St. Servaaskerk te Maastricht, en meer andere kanunniken in ieder bisdom de Tempelridders naar goeddunken zullen onderzoeken en vonnissen, zonder te verzuimen daarbij de medewerking der pauselijke inquisiteurs van iedere geestelijke provincie in te roepen [Fredericq].

 •  
  Ici reprise de celle, partielle, Paul Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae, Gand, 5 vol., 1889-1906, I, n. 168, p. 161-162, d'après Mansi [en ligne], avec la date, erronée, du 8 août 1311.

 •  
  Gian Domenico Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, 31 t., Florence et Venise, 1759-1798, XXV, 404-405.

 •  
  Clemens episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus fratribus archiepiscopo Coloniensi ejusque suffraganeis, salutem et apostolicam benedictionem.
  Faciens misericordiam cum servo suo Dei Filius Dominus...

  .... Verum quia in universis mundi partibus, per quas idem ordo diffunditur ac fratres degunt ipsius, super his non possumus inquirere per nos ipsos, fraternitati vestrae de fratrum nostrorum consilio per apostolica scripta mandamus, quatenus vos et quilibet vestrum videlicet in suis civitate et dioecesi una cum venerabilibus fratribus nostris Moguntinensi, Treverensi et Magdeburgensi archiepiscopis ac Basileensi et Constantiensi episcopis et dilectis filiis abbate monasterii de Crudalio et priore de Longo Ponte Cluniacensis ordinis, Vivariensis et Parisiensis dioecesis, Paulo de Cadarossa praeposito Cavallicensi, decano sancti Servatii Trajectensis, magistro Bernardo Raimundi archidiacono Majoricensi, Joanne dicto presbytero Longo Tullensi capellano nostro et magistro Laurentio de Fusciberte basilicae sanctae Mariae majoris de Urbe, canonicis ecclesiarum, vel undecim, decem, novem, octo, septem, sex, quinque, quatuor, tribus, duobus aut uno ex ipsis, quos vobis in hac parte propter negotii magnitudinem duximus adjungendos, vocatis per publicum citationis edictum per vos et ipsos adjunctos vel eorum aliquos sive aliquem in locis de quibus vobis et iis videbitur faciendum, qui fuerint evocandi contra singulares personas et fratres dicti ordinis in civitatibus et dioecesibus vestris degentes, etiamsi aliunde venerint vel illuc adducti forsan extiterint, super articulis quos vobis sub bulla nostra inclusos transmittimus et super aliis, de quibus prudentiae vestrae videbitur expedire, veritatem cum diligentia inquiratis.
  Volumus insuper quod inquisitione seu inquisitionibus hujusmodi factis per provinciale concilium contra ipsos singulares personas et fratres, qui in eadem provincia fuerint seu pro eis, super his de quibus contra eos inquisitum extiterit, absolutoria seu condemnatoria juxta juris exigentiam proferatur ; inquisitore nihilominus seu inquisitoribus ejusdem pravitatis haereticae in ipsa provincia per Sedem apostolicam deputatis tam ad dictas inquisitiones quam ad hujusmodi prolationem sententiae admissis....
  Datum Pictavis, secundo idus augusti, pontificatus nostri anno tertio1.

 •  
  1. Men weet, dat de orde der Tempelridders op het Algemeen Concilie van Vienne, in hetzelfde jaar 1311 gehouden, wegens ketterij en andere misdaden afgeschaft werd en dat veel broeders der orde in verschillige landen tot den brandstapel werden gedoemd.

Informations

Acte

Laurent Vallière (CIHAM (UMR 5648)), dans  APOSCRIPTA – Lettres des papes

APOSCRIPTA database – Lettres des papes, dir. J. Théry, CIHAM/UMR 5648, éd. électronique TELMA (IRHT), Orléans, 2017 [en ligne], acte n. 148917 (aposcripta-8486), http://telma-chartes.irht.cnrs.fr/aposcripta/notice/148917 (mise à jour : 25/06/2020).